B̲ị̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲n̲ợ̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲

B̲ị̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲n̲ợ̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲ợ̲ ̲4̲,̲4̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲í̲[…]

Read more

Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ộ̼n̼:̼ ̼Đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ộ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼[…]

Read more