C̼h̼á̼y̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼”̼C̼h̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼N̼o̼n̼S̼t̼o̼p̼ ̼(̼P̼.̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼[…]

Read more