Nữ quái xinh đẹp người Bắc Giang húa “gỡ bùa ngải” cho cô bạn trai chia tay rồi chiếm đoạt 25 tỷ đồng

C̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲T̲.̲L̲.̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲ ̲b̲ù̲a̲ ̲n̲g̲ả̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲â̲m̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲‘̲g̲ỡ̲ ̲b̲ù̲a̲[…]

Read more