C̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼”s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼”

C̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼á̼o̼[…]

Read more