T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼[…]

Read more

T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼[…]

Read more